سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صداو سیما  
مدیر گروه سینمای دینی  
 
 
علمى 
همکاری 
شبکه اول سیما  
مشاورمذهبی سریال مرده متحرک 
 
 
اجرایى 
همکاری 
مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما 
مدیر گروه سینمای دینی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
شبکه اول سیما 
مشاور مذهبی سریال مرده متحرک 
 
 
اجرائی